Jak poznat falešnou kabeláž u 10Gb sítí

Kabeláže pro vysokorychlostní sítě je na trhu mnoho. Ne všechny jsou ale kvalitní. Máme pro vás tipy, jak vybrat ty nejlepší a jak se nenechat napálit.

V souvislosti se strukturovanou kabeláží se nyní velmi často mluví o vysokorychlostním protokolu 10GBaseT a s ním souvisejících kabelážních systémech kategorie 6A. Finální verze tohoto protokolu, který podporuje přenosové rychlosti 10Gbps na metalické strukturované kabeláži, byla schválena v červnu 2006 – tj. existuje již dostatečně dlouhou dobu na to, aby se s ní mohla podrobně seznámit i širší odborná veřejnost. To stejné platí i pro standardy kabelážních systémů kategorie 6A, resp. Class EA, které jsou pro přenos protokolu 10GBaseT určeny a jejichž specifikace již existují ve finální verzi.

Dodavatelé 10G řešení pro metalickou strukturovanou kabeláž se předhání v proklamacích o spolehlivosti jimi nabízených systémů a jejich kompatibilitě se standardy kategorie 6A, resp. Class EA. Jak ale skutečně poznat, zda jsou tyto informace pravdivé? Jak může běžný zákazník rozeznat kvalitní systém pro přenos protokolu 10GBaseT od toho nekvalitního? Cílem tohoto článku je poskytnout aspoň základní orientaci v této oblasti a pomoci potenciálním zájemcům o 10GbE (10 Gigabit Ethernet) v odlišení spolehlivého řešení pro přenos protokolu 10GBaseT od toho nespolehlivého.

Podle čeho se nejlépe zorientovat

Pokud Váš dodavatel tvrdí, že jeho komponenty splňují specifikace systémů kategorie 6A, resp. Class EA, musí tato tvrzení doložit. To je možné provést několika způsoby. Kromě technických specifikací, datasheetů s měřením výrobce a existujících referenčních instalací je jedním z nejspolehlivějších způsobů doložení osvědčení o shodě výrobků s daným standardem vydaným nezávislou testovací autoritou. V této chvíli všechny renomované evropské testovací laboratoře poskytují služby v oblasti testování kabelážních systémů pro 10GbE dle aktuálně platných norem. Ačkoliv se nejedná o testování systému přímo v konkrétní instalaci, ale spíše o testy v laboratorních podmínkách, můžou právě tyto certifikáty zákazníkovi pomoci v základní orientaci mezi různými řešeními kategorie 6A resp. Class EA.

Aktuální verze certifikátů

Vyžadujte od svého dodavatele kabelážního systému pro vysokorychlostní protokol 10GBaseT platné certifikáty od nezávislých zkušebních laboratoří posuzující shodu testovaného systému kategorie 6A, resp. Class EA podle finálních verzí standardů – tj. nikoliv pouze podle zastaralých pracovních verzí (tzv. draftů). Certifikáty, které mohou být i několik let staré a jsou v nich uvedeny první pracovní verze dané normy, nemohou objektivně doložit spolehlivost testovaných systémů. Splnění této podmínky je o to důležitější, pokud se jedná o kabeláže kategorie 6A, resp. Class EA.

Komponenty kategorie 6A, které jsou určeny pro plnohodnotný provoz protokolu 10GBaseT, jsou v této chvíli definovány v americké normě ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 resp. v její aktualizaci ANSI/TIA/EIA-568-C.2 , a to jak pro Permanent Link, tak i Channel. Kabelážní systémy Class EA jsou pak specifikovány v celosvětovém standardu ISO/IEC 11801 Amendment 2, který byl vydán o něco později. Opět i ISO/IEC standard existuje již ve své finální podobě, a to jak pro topologii Permanent Link, tak i topologii Channel.

Klepněte pro větší obrázek
Tento certifikát podle TIA/EIA-568-B.2-10 Draft 1.4 z února 2005 a ANSI/TIA/EIA-TSB-155 Draft 1.2 z října 2004 nemá vzhledem k své neaktuálnosti a stáří žádnou vypovídací hodnotu.

Přestože výše uvedená americká norma svojí geografickou působností spadá mimo evropský region, je její užitečnost v oblasti strukturované kabeláže poměrně vysoká. Tato významná role amerických norem v oblasti kabelážních systémů je dána historií – první standard pro kabelážní systémy, ze kterého byly „odvozeny“ i ostatní celosvětové a evropské normy, vznikl již v roce 1991 právě v USA – a rovněž skutečností, že mezi fyzickými a elektrickými vlastnostmi komponentů, které byly až doposud specifikovány ve všech jednotlivých standardech, nejsou žádné signifikantní rozdíly (odlišnosti typu jiná terminologie, stíněná vs. nestíněná kabeláž nebo kategorie vs. třídy vedení jsou v této chvíli mimo zaměření tohoto článku).

Navíc předností amerických norem ve srovnání s organizacemi ISO/IEC a CENELEC jsou rychlejší reakce amerických organizací TIA/EIA na vývoj a nové trendy v kabelážních systémech. Důkazem této skutečnosti je právě schvalování standardů týkajících se kategorie 6A, kdy finální verze dodatku č. 10 amerického standardu pro kabelážní systémy (dodatek se týká specifikace kategorie 6A pro Permanent Link a Channel) byla schválena pod označením ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 již v dubnu 2008. Naopak evropská norma CENELEC a celosvětový standard ISO/IEC na schválení kompletní verze čekaly až na konec roku 2009.

Komponenty kategorie 6A

Vyžadujte, aby kabelážní systém kategorie 6A, který vám dodavatel 10G řešení nabízí a na které vlastní certifikát, byl opravdu tvořen komponenty kategorie 6A; tedy ne produkty kategorie 6. Některé společnosti, jež dodávají řešení pro 10G, totiž klamou zákazníky tím, že ve svých materiálech označují komponenty kategorie 6 jako komponenty kategorie 6A, popř. je skrývají za neexistujícím a nesmyslným označením kategorie 6(A). Komponenty kategorie 6 a ani již zmíněné neexistující kategorie 6(A) nejsou příliš vhodné pro spolehlivý a bezproblémový provoz vysokorychlostního protokolu 10GBaseT.

Nová kategorie 6A, resp. třída vedení Class EA vzniká právě z důvodu, aby tuto spolehlivost a bezproblémovost provozu protokolu 10GBaseT v plné míře umožnila. Pokud by k přenosu 10Gbps dostačovaly bez jakéhokoliv omezení i komponenty kategorie 6, jak někteří dodavatelé uvádí, žádná nová kategorie 6A a třída vedení Class EA, na kterých se usilovně pracovalo (a v případě CENELEC norem stále ještě pracuje) by nemusely vůbec vzniknout.

Permanent Link a Channel

Vyžadujte od svého dodavatele 10G řešení certifikáty jak pro topologii Permanent Link (tzv. linka), tak i pro topologii Channel (tzv. kanál). Nevěřte společnostem, které vám tvrdí, že úspěšné měření na topologii Channel jsou pro 10GBaseT dostatečné. Měření parametrů pro kategorii 6A v topologii Channel má jistě své opodstatnění, nicméně pro trvalé zajištění bezproblémového přenosu protokolu 10GBaseT nestačí.

Je to totiž právě topologie Permanent Link, která je základní topologií pro spolehlivé změření strukturované kabeláže a která má zásadní vliv na kvalitu celého segmentu. V případě, že výrobce je schopen garantovat spolehlivost svého kabelážního systému kategorie 6A nejen pro topologii Channel, ale především pro topologii Permanent Link, má zákazník k dispozici kabeláž, u které není její celkový výkon ovlivňován komponenty, které jsou vzhledem k svému charakteru a četnosti používání úzkým hrdlem všech kabelážních systémů – tzv. patch kabelů.

Klepněte pro větší obrázek
Tento certifikát obsahuje pouze komponenty kategorie 6.

Dojde-li totiž k poškození nebo opotřebení propojovacích kabelů a zákazník má správně fungující a certifikované linky, lze tyto vadné patch kabely nahradit jinými odpovídajícími patch kabely stejných vlastností, aniž by bylo nutné znovu recertifikovat celý segment a znovu jej kvalifikovat na provoz 10G. Toto je obecný způsob, jak je dnes nahlíženo na strukturovanou kabeláž a její bezproblémovou funkčnost. Testování spolehlivosti instalace kategorie 6A není tedy vhodné založit výlučně a pouze na měření topologie Channel. Požadujte proto od svého dodavatele řešení pro 10GbE oba typy certifikátů – tj. jak Permanent Link, tak i Channel.

V případě, že se dodavatel ve svých certifikátech odvolává na nějakou z výše uvedených norem, ale dokládá shodu svého kabelážního systému pouze podle topologie Channel, může být jedním z důvodů skutečnost, že komponenty tohoto dodavatele ve způsobu testování podle topologie Permanent Link selhávají. Toto by měl být pro zájemce o spolehlivou kabeláž kategorie 6A, resp. Class EA velmi důležitý varovný signál. Společnost Fluke Networks, významný výrobce měřicích přístrojů pro testování a certifikaci strukturované kabeláže, k tomu ve svém materiálu o měření kabeláží kategorie 6A říká:

„Úspěšné měření topologie Permanent Link garantuje, že nainstalovaná horizontální kabeláž splňuje požadovaný výkon linky a že přípojné body i ukončení kabelu jsou provedeny tak, aby splnily potřebné výkonové parametry. Tato garance je výhodná především z pohledu celkové životnosti kabeláže. (…) Patch kabely jsou několikrát za dobu životnosti kabelážního systému vyměněny, naopak linky zůstávají beze změn. (…) Protože změření topologie Permanent Link garantuje splnění nebo dokonce převýšení požadavků přípojných bodů dané linky na specifikaci komponentů, měření v topologii Channel bude rovněž úspěšné v případě, že budou použity odpovídající patch kabely.“ (citováno z materiálů společnosti Fluke Networks, How to Test to TIA/EIA-568-B.2-10, What every installer needs to know about the new standard for Category 6A cabling).

Testování Alien CrossTalk

Alien CrossTalk (tzv. cizí přeslech – tj. přeslech mezi páry v různých kabelech v jednom kabelovém svazku) je novým důležitým parametrem především pro nestíněné kabeláže kategorie 6A, resp. Class EA. Pokud chce váš dodavatel řešení kategorie 6A deklarovat úspěšnou certifikaci odolnosti svého kabelážního systému proti cizímu přeslechu, musí doložit měření pro následující parametry: PSANEXT (Power Sum Alien Near End CrossTalk) a PSAACRF (Power Sum Alien Attenuation to Cross Talk Ratio from the Far End, původně označovaný jako PSAELFEXT).

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek převzat z materiálů společnosti Fluke Networks, How to Test to TIA/EIA-568-B.2-10,
What every installer needs to know about the new standard for Category 6A cabling

Jinými slovy, chce-li váš dodavatel ve svých materiálech poukazovat na odolnost svého 10G řešení proti cizímu přeslechu, nestačí doložit úspěšná měření pouze jednoho z výše uvedených parametrů; úspěšně testovány musí být oba (tj. PSANEXT i PSAACRF). Bez splnění této důležité podmínky (např. při otestování pouze jednoho z výše zmíněných dvou parametrů) je jakékoliv prokazování měření odolnosti kabeláže vůči Alien CrossTalku bezcenné.

Jak již bylo naznačeno výše, Alien CrossTalk je důležitým parametrem především v případě nestíněných kabeláží. U stíněných kabelážních systémů kategorie 6A, resp. Class EA je situace mnohem příznivější, neboť odolnost vůči Alien CrossTalku je dána již samotným provedením komponentů, tj. jejich stíněním. Znamená to, že z pohledu vlivu cizího přeslechu se v případě použití stíněné kabeláže kategorie 6A, resp. Class EA stává měření parametrů PSANEXT a PSAACRF nepříliš důležitým, resp. bude moci být nahrazeno měřením/garancí parametru Coupling Attenuation (tzv. vazební útlum).

Autor:
Pavel Radkovský, INTELEK

Diskuze (7) Další článek: Intel možná uvede Sandy Bridge čipy bez grafiky

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,