Nakupovat firemní hardware? Proč?

Jedním z praktickým důsledkůch cloudu je také polemika, zda je ve firmách výhodnější vlastnit hardware, nebo si IT pronajmout jako službu. Má to smysl?

Jedným z praktických dôsledkov cloud computingu je aj polemika, či je vo firmách výhodnejšie vlastniť kompletnú hardvérovú infraštruktúru, prípadne si prenajať IT ako službu. Obidva spomínané scenáre sú však akési pomyslené hraničné body, medzi ktorými sa určite nachádza optimálne riešenie pre danú firmu či organizáciu.

Najhodnovernejším ukazovateľom skutočnej ceny IT infraštruktúry je TCO (Total Cost of Ownership). Zo strany výkonného manažmentu sú spravidla silné tlaky na jeho zníženie. Informačné technológie totiž ovplyvňujú konkurencieschopnosť firmy dvoma paralelnými smermi. Na jednej strane výkonné IT poskytujú cenné údaje pre podporu rozhodovania, čo konkurencieschopnosť zvyšuje, na druhej strane sa náklady na IT v konečnom dôsledku premietajú do ceny finálnych produktov a čím ovplyvňujú konkurencieschopnosť negatívne. Preto do hry vstupuje parameter ROI (Return On Investment), ktorý indikuje návratnosť investície. ROI nad 24 mesiacov je prakticky neakceptovateľné. Preto analýza TCO a ROI môže významne pomôcť pri dileme či je výhodnejšie IT infraštruktúru vlastniť, alebo prenajímať.

Úroveň konsolidácie ve firme

Pri úvahách o stave konsolidácie a optimalizácie vlastnej IT infraštruktúry sa vychádza z výsledkov analýz spoločnosti Gartner, kde sa skúmalo fungovanie firiem s ohľadom na ich primárny predmet podnikania v závislosti od toho, akú majú IT infraštruktúru a aké náklady na ňu vynakladajú. Táto analýza kategorizuje firmy do štyroch skupín, jak ukazuje grafika Model optimalizácie infraštruktúry.

Tento prehľad vám môže poslúžiť na zamyslenie, kam by ste zaradili vašu firmu. Väčšina dobre manažovaných firiem sa momentálne nachádza na druhom a treťom vývojovom stupni, to znamená, že majú štandardizovanú alebo optimalizovanú IT infraštruktúru. Virtualizácia môže byť rozhodujúcim prostriedkom pri presune na vyššiu métu.

Klepněte pro větší obrázek
Zajímavou technologií do firem může být Zero Client. Více o této krabičce čtěte v našem článku.

V nedávnej minulosti boli ekonomické cykly predvídateľnejšie a firmy im mohli jednoduchšie prispôsobovať svoje obchodné plány, či investície do technológií. Dnes už tieto jednoduché pravidlá neplatia, nepredvídateľný vývoj dynamického biznisu kladie veľké požiadavky na flexibilitu IT podpory. Biznis sa musí prispôsobovať potrebám a požiadavkám zákazníkov, pričom tieto sa dajú len veľmi ťažko predikovať a IT sa musí prispôsobiť biznisu. Riešením sú služby.

Hlavnými určujúcimi faktormi, ktoré si v praxi modernizáciu vynucujú, je opotrebenie hardvéru a zastaranosť softvérových systémov. Požiadavka na nákup hardvéru, či už je plánovaná, alebo vynútená poruchou serverov či klientskych počítačov, je vynikajúca príležitosť na zváženie ďalšieho postupu, hlavne čo sa týka konsolidácie, virtualizácie, prípadne čiastočnej migrácii do cloudu. A opäť je tu známa dilema – nakúpiť a vlastniť, alebo prenajať.

Inovácia je nutná dokonca aj u statických systémoch, ktorých sa dynamika biznisu netýka, napríklad počítače na zber údajov z technologických zariadení a podobne. Aj napriek tomu, že morálna životnosť technológií a technických zariadení je spravidla kratšia než ich fyzická životnosť, z výkonového hľadiska aj servery, aj klientske počítače plne vyhovujú a budú vyhovovať aj pre nasledujúce roky. Rovnako vyhovuje a bude vyhovovať úložná kapacita diskov. Problémom je postupné dosahovanie limitu ich fyzickej životnosti, takže sa musí riešiť otázka ich výmeny, a to je znovu príležitosť na konsolidáciu.

Výhody a nevýhody outsourcingu

Manažéri by pred plánovaným alebo poruchou vynúteným nákupom nového hardvéru mali zvážiť, či sú ochotní aj naďalej viazať časť odborného potenciálu svojich pracovníkov na prevádzku informačných technológií, alebo sa budú snažiť zastrešiť túto oblasť iným spôsobom. Jedným z riešení je outsourcing. Vo všeobecnosti sa jedná o odčlenenie čiastočnej alebo aj kompletnej IT infraštruktúry a jej prevádzkovanie špecializovanou firmou. História outsourcingu IT siaha do 80. rokov minulého storočia a priekopníkmi z veľkých firiem boli Kodak a General Motors.

Klepněte pro větší obrázek
Naházejte aplikace do cloudu a streamujte je do každého zařízení.

Hlavnou výhodou outsourcingu je, že jeho poskytovateľ spravidla vykoná určitú konsolidáciu a zavedie moderné nástroje diaľkovej správy a monitoringu, dôsledkom čoho sa spravidla zefektívnia aj súvisiace procesy. Potenciálnou nevýhodou je nielen presun infraštruktúry a citlivých údajov za „hranice“ firmy, ale paradoxne aj unifikácia, kedy štandardné portfólio služieb nemusí vyhovovať konkrétnej potrebe firmy. Outsourcingu by mala predchádzať analýza, ak si firma dokáže službu zabezpečiť interne za nižšie náklady, outsourcing nemá zmysel.

Ak to okolnosti umožňujú, najkomplexnejším riešením IT podpory biznisu sú verejné cloudové služby označované aj pojmom IaaS (Infrastructure as a Service), teda poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry. Zákazníci sa zbavia starostí a investičných nákladov súvisiacich s nákupom a prevádzkou serverov, úložísk, alebo sieťovej infraštruktúry. Kupujú si ich ako službu.

Ak vlastniť, tak privátny cloud

V mnohých prípadoch hlavne na základe legislatívnych predpisov či interných predpisov a politík firiem a organizácií nesmú niektoré údaje prekročiť hranice firmy, takže v tomto prípade je jediným východiskom vlastníctvo infraštruktúry. Aj v takomto prípade je potrebné zvážiť modernizáciu architektúry a prevádzkovania.

Čoraz viac sa presadzujú takzvané privátne cloudy, ktoré sú prevádzkované pre firmu alebo organizáciu. Službu buď poskytuje firma sama sebe, presnejšie IT oddelenie ju poskytuje pre ostatné organizačné zložky firmy, prípadne ju pre konkrétnu firmu alebo organizáciu poskytuje tretia strana. Poskytovaná infraštruktúra je vytvorená na virtuálnych strojoch vo vlastnom privátnom dátovom centre.

Aké klientske zariadenia sú najvhodnejšie?

Virtualizácia, cloud, IT vo forme služby... Nech už dilema, či kúpiť do firmy servery, alebo si výpočtovú kapacitu prenajať, dopadne akokoľvek, na stoloch pracovníkov stále zostanú klientske počítače. Zatiaľ sú to v drvivej väčšine prípadov kompletne vybavené PC, ktoré majú vlastný procesor, pamäť, diskové úložisko údajov a operačný systém. Používajú sa nielen tam kde sa k aplikáciám na intranete pristupuje výhradne prostredníctvom webového prehliadača, ale aj tam, kde sa využíva virtualizácia desktopov, prípadne virtualizácia prezentačného rozhrania.

V konečnom dôsledku sú tieto klasické klientske počítače vybavené veľkým množstvom nadbytočných hardvérových komponentov nielen nákladné, ale aj ťažko udržiavateľné. Navyše nadbytočné komponenty zbytočne rozširujú živnú pôdu pre potenciálne útoky a v neposlednom rade majú nezanedbateľný negatívny vplyv na životné prostredie vďaka uhlíkovej stope a relatívne vysokej spotreby energie aj v pohotovostnom režime.

Klepněte pro větší obrázek
Nechat software a hardware na někom jiném?

Riešením všetkých týchto neduhov klasických PC môže byť nová trieda klientskych zariadení typu Zero client. Je to malá, lacná škatuľka spravidla s jedným zákazníckym obvodom, ktorá je pripojená na ethernetovú sieť a jedinou jej úlohou je sprostredkovať prezentačné rozhranie, teda prenášať od servera ku klientovi obsah obrazovky a od klienta povely zadávané používateľom prostredníctvom klávesnice a myši.

Prostredníctvom desktopovej virtualizácie dokáže Zero client sprostredkovať používateľovi v prípade potreby prakticky neobmedzený výkon, ktorý sú servery schopné poskytnúť. Ťažisko diania sa v takomto prípade presúva na server. Potrebná hardvérová konfigurácia centrálneho servera a výkon samozrejme závisia na očakávanej záťaži a súčasne používaných aplikáciách, moderné viacjadrové procesory však poskytujú dostatočný výkon na obslúženie aj desiatok používateľov používajúcich bežné desktopové stredne náročné aplikácie. Spravidla sa počíta so šiestimi virtualizovanými klientmi na jedno CPU jadro. Výhodou je centralizácia údajov – údaje je možné centralizovať a bezpečne uložiť na centrálnom serveri namiesto rôznych stolových počítačov. To prispieva k zvýšeniu zabezpečenia, lebo informácie nie sú rozložené medzi mnoho rôznych systémov.

Čo skutočne ohrozuje pozíciu CIO a IT oddelenia

Migráciu časti IT mimo hranice firmy často vedúci a pracovníci IT oddelení chápu jako ohrozenie svojich pozícií. Zdanlivo je to podobná situácia, ako keby úradníci zrušili svoju agendu, čím by logicky zanikla aj ich organizačná zložka, a oni by prišli o prácu. Takáto analógia je však nesprávna, no nakoľko názor IT oddelenia je veľmi dôležitý a dokáže významne ovplyvniť exekutívu, zdalo by sa že cesta ku cloudu je zarúbaná.

Prax je taká, že riešenia využívajúce architektúru Cloud Computing umožňujú zefektívnenie a najmä zjednodušenie prevádzky infraštruktúry, čím sa IT oddelenie odbremení od rutinných činností súvisiacich s jej prevádzkou a údržbou a jeho kvalifikovaní pracovníci môžu premýšľať nad ďalším rozvojom alebo implementáciou nových aplikácií do praxe, a tak zefektívniť podporu IT služieb pre primárne biznis potreby firmy.

IT oddelenia sa s nástupom éry cloudových služieb nebudú vôbec musieť báť o stratu svojich pozícií, práve naopak. Namiesto generovania služieb sa budú môcť sústrediť na optimalizáciu konzumácie služieb tak, aby boli naplnené požiadavky biznisu. Vďaka tejto vízii sa posilní dôležitosť IT oddelenia a jeho činnosť sa posunie od rutinných činností zabezpečovania a neustáleho obhajovania IT budgetu k vyšším métam.

Autor je nezávislý publicista a softwarový vývojář.

Diskuze (3) Další článek: Svobodný software je prý kvalitnější než proprietární

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,